Synpunkter på vården

Vi på Cevita Care GynStockholm vill självklart att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Därför är vi glada för återkoppling från våra patienter, eftersom den hjälper oss i vår fortsatta utveckling av verksamheten.

Om det uppstår problem i samband med ditt besök hos oss är vi tacksamma om du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi får möjlighet att reda ut vad som har hänt. Kontakta i första hand den enhet där du fick din vård.

Det finns även instanser utanför Cevita Care GynStockholm som du kan vända dig till:

Patientnämnden
Patientnämnden är till för att underlätta kontakten mellan dig och sjukvården. Ta kontakt med Patientnämnden om du känner att du behöver hjälp att reda ut ditt ärende av en opartisk instans.

Beställare av vården
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning är den organisation inom landstinget som beställer vård till invånarna. Hit kan du vända dig med synpunkter på vården i allmänhet. E-postadress: registrator.hsn@sll.se.

Har du frågor eller synpunkter på vårdens tillgänglighet i Stockholms län eller dina rättigheter som patient kan du vända dig till Sektionen för individuella vårdärenden vid förvaltningen, tfn 08-123 132 00 (växel).

Inspektionen för vård och omsorg

Om du anser att du blivit felbehandlad eller fått en vårdskada kan du anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO kan efter utredningen rikta kritik mot vårdgivaren eller enskild person. De kan också följa upp och se till så att brister inom vården rättas till. Läs mer Inspektionen för vård och omsorg.

Socialstyrelsen
Om du som patient tycker att du har blivit felbehandlad i vården kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Patientförsäkring
Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Man har dock inte rätt till ersättning om behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstått en komplikation. Cirka 45 procent av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas. Information finns på engelska, spanska, franska serbokroatiska, finska, arabiska, persiska och sorani.

Läkemedelsförsäkring
Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.