Miljö och kvalitet

På GynStockholm är miljö- och kvalitetsfrågorna viktiga i stort som i smått!

Ju mer vi arbetar med miljö och kvalitet i vår verksamhet desto mer inser vi hur viktiga dessa frågor är. Alla åtgärder som kan bidra till ett mer hållbart samhälle med mindre utsläpp, lägre energiförbrukning och en ökad patientsäkerhet innebär en vinst för våra patienter och medarbetare, men även för hela vårt samhälle. Till och med små förändringar i attityder och arbetssätt kan ge väsentliga förbättringar.

Det övergripande målet för GynStockholms verksamhet är att, med patientens säkerhet i centrum, bedriva så god hälso- och sjukvård inom gynekologi som möjligt. Vi ska vara öppna och inkluderande både som vårdgivare och arbetsgivare, och verka i ett sammanhang fritt från diskriminering. Att vårt arbete med miljö- och kvalitetsfrågor även bidrar till att vi ses som en attraktiv samarbetspartner för remittenter och beställare av vård ser vi som en bonus. Vår verksamhetspolicy, som du hittar här nedanför, speglar hur viktigt vi tycker att detta arbete är och att viljan verkligen finns att ständigt förbättra.

Verksamhetspolicy

Cevita Care AB bedriver god hälso- och sjukvård inom gynekologi och plastikkirurgi med patientens säkerhet i centrum. Vi är en välrenommerad samarbetspartner för remittenter och beställare av vård. Vi arbetar för att vara en vårdgivare och arbetsgivare som är öppen inkluderande och fri från diskriminering. Cevita Care AB bidrar till ett hållbart samhälle och en god hälsofrämjande livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom att ständigt arbeta med att förbättra kvalité och miljöledningssystem.

Vi arbetar för:
  • Goda rutiner för att fånga upp negativa händelser, utvärdera, åtgärda och förebygga.
  • En god och trivsam arbetsmiljö ger förutsättningar för ökad patientsäkerhet, produktivitet och konkurrenskraft.
  • En strävan efter ökad delaktighet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.
  • En medvetenhet om vårt arbetsmiljöansvar och bevaka detta ansvar.
  • Att leva upp till bindande krav, lagar, föreskrifter och gällande normer inom relevanta områden såsom kvalité, patientsäkerhet, arbetsmiljö och miljö.
  • Att ständigt minska miljöbelastningen utifrån ett livscykelperspektiv med fokus på läkemedel, medicinska gaser, produkter, förbrukningsmaterial, transporter, energi och avfall.
  • Att väga in kvalitets-, arbetsmiljö och miljöaspekter vid val av produkter och tjänster, detta sett ur ett helhetsperspektiv och i relation till tillgängliga alternativ och kostnader.
  • Att ständigt förbättra och utveckla arbetssätt för hela Cevita Care AB. Detta sker med kostnadsmedvetenhet med bibehållen eller högre patientsäkerhet och nöjdare kunder.